Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MURKY.PL

obowiązujący od dnia 20 grudnia 2018 r.

WSTĘP

 1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.murky.pl realizuje Marta Janicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marta Janicka z siedzibą w Warszawie (03-752), ul. Radzymińska 36/38/40 m 65, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 951-175-66-95.
 2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail murky@murky.pl oraz numerem telefonu +48 501 604 884.

DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.murky.pl.
 4. Sprzedawca – Marta Janicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marta Janicka z siedzibą w Warszawie (03-752), ul. Radzymińska 36/38/40 m 65, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 951-175-66-95.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.murky.pl/regulamin.

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • przeglądarka internetowa z obsługą java script:  Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza),
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
  • posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 6. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji odzieży, biżuterii i dodatków mają jedynie charakter informacyjny.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Add To Shopping Cart”,
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Purchase”,
  • podać swój adres e-mail,
  • wybrać sposób dostawy zamówienia,
  • wybrać sposób płatności,
  • kliknąć w przycisk „Continue”,
  • podać dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy),
  • zdecydować o chęci otrzymania faktury VAT,
  • zaakceptować regulamin i zdecydować, czy chce otrzymywać informację poprzez pocztę email,
  • dodać komentarz do zamówienia, jeśli Kupujący chce dodać jakiś komentarz,
  • kliknąć w przycisk „Pay Now”.
 2. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez Kupującego adres e-mail, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
 3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu on-line, po kliknięciu w przycisk „Pay Now” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu online celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie ponownie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
  • Polska
   • Paczkomat InPost, koszt 3 EUR,
   • Poczta Polska, koszt 3,5 EUR,
   • kurier DPD, koszt 4 EUR.
  • Świat
   • Poczta Polska (bez opcji śledzenia), koszt 5 EUR,
   • dla krajów Unii Europejskiej, Global Express (z opcją śledzenia), koszt 10 EUR.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że wartość zamówienia przekracza kwotę 80 EUR. W takiej sytuacji, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  • płatność za pomocą PayPall (ta forma umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej/debetowe bez konieczności posiadania konta PayPal),
  • płatność za pośrednictwem serwisu on-line – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl).

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go za pomocą e-maila na adres: murky@murky.pl.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji Konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy przez Kupującego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.